NaVodu.sk

Vodácka požičovňa na rieke Hron v Banskej Bystrici, časť Iliaš

Zmluvné podmienky

PODMIENKY ZMLUVY O PRENÁJME MATERIÁLU:
 1. Nájomca je povinný užívať vybavenie iba k účelu, ku ktorému je určené a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu vybavenia a k jeho nadmernému opotrebovaniu. Vybavenie podľa zmluvy je určené pre vodnú turistiku a treba ho chrániť pred poškodením teplom (raft – slnečné žiarenie a oheň, výrobky z PE – oheň).
 2. Vybavenie môže používať iba nájomca a osoby určené nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, ktorej nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám nájomca.
 3. Právo užívať vybavenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dohodnutá. Po zániku práva používať vybavenie je nájomca povinný ho vrátiť do miesta, kde materiál prevzal, prípadne podľa písomnej dohody.
 4. Prípadné poškodenie materiálu z nedbalosti alebo nesprávnym používaním či z iných príčin zavinených alebo spôsobených nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí poškodený materiál v plnej výške nájomca.
 5. Nájomca je povinný zabezpečiť zapožičaný materiál pred krádežou. V prípade krádeže materiálu je nájomca povinný ihneď ohlásiť udalosť Polícii Slovenskej republiky a predložiť dodávateľovi protokol ohlásenia krádeže.
 6. V prípade nevrátenia materiálu z akýchkoľvek dôvodov, berie nájomca na vedomie, že je povinný uhradiť čiastku, ktorá je uvedená v „Zmluve o vodáckom výlete, vrátane vodáckeho materiálu“ pod heslom „Nákupná cena“. V prípade poškodenia vybavenia hradí nájomca čiastku uvedenú na zmluve, prípadne jej pomernú časť. V prípade poškodenia nafukovacích lodí hradí nájomca opravu lode, vrátane nákladov na opravu vynaložených. Pokiaľ je nájomca poistení, vyrovnanie za poškodenie materiálu sa riadi podmienkami o poistení.
 7. V prípade porušenia „Zmluvy o vodáckom výlete, vrátane vodáckeho materiálu“ zo strany nájomcu, má dodávateľ právo ukončiť jednostrane zmluvu dňom, keď zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na požiadanie dodávateľa vrátiť všetok vypožičaný materiál a uhradiť s tým spojené náklady.
 8. V prípade nedodržania dohodnutej doby a miesta vrátenia materiálu je nájomca povinný uhradiť dodávateľovi náklady spojené s vrátením materiálu. Za nevrátenia materiálu podľa podmienok zmluvy sa dohodne medzi účastníkmi pokuta vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý začatý kalendárny deň predĺženia a to až do jeho vrátenia. Pokiaľ nájomca nevráti uvedený materiál v dohodnutý čas, ktorý je uvedený na zmluve, môže Dodávateľ požadovať zmluvnú pokutu za čakanie až do výšky 33 Euro.
 9. Úhrada nájomného, pokiaľ nebola uhradená s objednávkou, sa koná pri podpise zmluvy o prenájme materiálu.
 10. Nájomca je povinný sa zoznámiť a dodržovať predpisy o bezpečnosti pri plavbe súvisiace s plavbou vodákov, ktoré sú platné pre splavovaný úsek rieky, či inej lokality.
 11. Lode sú určené na tieto stupne obtiažnosti: kanoe plastová Vydra otvorená – WWII, kanoe plastová Vydra zatvorená – WWIII, kajak plastový – WWIII, raft Colorado – WWIII, nafukovacia kanoe Pálava – WWII. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za úrazy spôsobené prevádzkou plavidla a používaním vodáckeho materiálu.
 12. Nájomca pri podpise zmluvy preberá dve vyhotovenia zmluvy o prenájme materiálu. Jednu zmluvu odovzdáva spolu s materiálom na odbernom mieste. Druhá zmluva zostáva nájomcovi. Zmluva bez podpisu je neplatná (aj pri odovzdávaní materiál
 13. Výdaj meteriálu na dohodnutom mieste od 9:00 do 10:00 hod. Vrátenie materiálu na dohodnutom mieste do 18:00 hod. V prípade výdaja, alebo vrátenia vodáckeho materiálu v inom čase je toto potrebné dohodnúť telefonicky, alebo osobne minimálne 1 deň dopredu.